ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ז

ב"ה, ט' אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר שמואל צבי שי'

שו"ב

שלום וברכה!

הגיעתני הידיעה ע"י הטעלעפאן ואח"כ במכתב מהרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר משה אלי' שי' גערליצקי אשר מצב בריאותו אינו כדבעי. וכשאהי' על הציון 4הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכירו לרפו"ק. ותקותי חזקה שבעצמו יוכל לבשרני טוב בזה.

ובודאי למותר להעיר, שבכל דבר ודבר צריך לראות רמז מלמעלה בהנוגע לתורת ה' ועבודתו, ובפרט כשחקוק בלבו של אדם, אשר הלב הוא משכן הרגש אהבת ה' וכו', וכמ"ש ואהבת את ה"א בכל לבבך, וכשמוסיף איש הישראלי בבריאות הרוחנית מוסיפין לו מלמעלה בבריאות הגשמית.

והנה הדרך כיצד יבוא לאהבתו ית' - הוא ע"י ההתבוננות בכמה אופנים, וכמבואר בתניא בכמה פרקים בזה. ולכן מהנכון שיקבע שיעור, לכה"פ איזה פעמים בשבוע, בתורת החסידות. ובודאי יכול להתדבר בזה עם הרה"ח גערליצקי שי' אודות סדר הלימוד בזה.

בטח נודע לו משלשת השיעורים השוים לכל נפש מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, והם א) אמירת שיעור תהלים - כפי שנחלק התהלים לימות החודש - בכל יום אחר תפילת שחרית. ב) לימוד פרשה חומש עם פירוש רש"י מפרשת השבוע - ביום א' מהתחלת הסדרה עד פ' שני וביום שני מפרשת שני עד שלישי וכו' - ג) שיעור לימוד תניא כפי שנחלק התניא לימות השנה.

בברכה לרפו"ק - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ח'ז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 103, מצילום האגרת.

מוה"ר שמואל צבי: דושאסעף, מונטריאל.