ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'י

ב"ה, כ"א אדר ב', תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

נעם לי לקבל מכתבו, בו מבשר טוב אשר זוגתו תחי' חזרה לאיתנה. ובודאי עפ"י מרז"ל דמעלין בקודש, ימשיך לבשר טוב בגשמיות וברוחניות, הן בהנוגע לו ולזוגתו, והן בהנוגע לילדיו וב"ב - שיחיו - אשר הרי זה מצוה דאורייתא לשמח לבב רעיתו, שהוא חלק מהכלל גדול בתורה, כמאמר רבי עקיבא, כמצוה כללית דואהבת לרעך.

ת"ח על מה שכתב לבנו הרב שי' אודות תוכן מכתבי לכת"ר בהנוגע אליו, ובודאי הוסיף גם מדילי'. וכיון שרואה אני במכתב בנו שי' שידבר עוד עמדו בהנ"ל, בודאי ינצל גם הזדמנות הבאה לחזק אותו ולעודדו.

וע"פ המאמר הידוע אשר הזמן הוא אבדה שאינה חוזרת וכל האפשר להעשות היום אין לדחותו לאח"כ, ובפרט שידוע דכל יומא ויומא עביד עבידתי', וכל יום ויום צ"ל ממולא בתוכן המתאים ליכולת איש פרטי זה, ובפרט אם האיש הוא כללי, היינו שיש לו חוג שיוכל להשפיע עליו ומקבלים הוראותיו.

וביחוד שהוא ג"כ מעניניא דיומא, שהרי ימים אלו חזרו מנסיעתם לאה"ק ת"ו הרב... והרב... - שיחיו - ראשי ומנהיגי הסתדרות הרבנים, ובודאי ישפיע ביקורם באה"ק ת"ו והדו"ח שהביאו על יחס חברי הסתדרות הרבנים להשאלות הקשורות באה"ק ת"ו, ויחס זה [יתבטא] ויבוא פועל גם בהדרשות שכפי מנהג המדינה, ידרשו בימי חג הפסח הבע"ל - ימים הראשונים ובפרט בימים האחרונים.

בברכה לו ולזוגתו ולכל ב"ב - שיחיו - לחג הפסח כשר ושמח בגשמיות ברוחניות גם יחד.

ח'י

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 80.

תוכן מכתבי: דלעיל ח'ה.