ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יא

[חורף תשי"ד]

אם קורא הוא בשימת לב הראוי' את ירחונינו בטח כבר הי' יכול לראות שבאופן פרינציפי אין הוא דן אלא ע"ד תומ"צ ומאורעות דזמן העבר ולא ע"ד המאורעות דזמננו זה, 0וע"ז יש די מכ"ע יום יומיים). והטעמים מובנים כל המתבונן בהמצב דזמן ההווה - (יוצא מן הכלל יחידי הי' המאמר ע"ד הסתלקות נשיא המל"ח ומייסד עתוננו - הרבי מליובאוויטש זצוקללה"ה).

ח'יא

נדפה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 124, מצילום האגרת. ונכתבה במענה לשאלה למה לא נכתבה ב"שמועסן מיט קינדער און יוגנד" הערכה על א' מגדולי ישראל שנפטר.

הי' המאמר... זצוקללה"ה: בגליון אדר תש"י.