ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יב

ב"ה, ה' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי הפסק ארוך הי' נעים לי לקבל מכתבם מכ"ט אד"ש, וכמאמר כ"ק אדמו"ר מוהר"ש נ"ע, אז גוט איז גוט איז בעסער ניט בעסער, הנה יה"ר מהשי"ת שיבשרו בשורות עוד יותר משמחות בהנוגע לענינים הגשמים ובהנוגע לענינים הרוחניים.

ובמ"ש אודות המבואר בתניא פכ"ג בביאור ההפרש בין מצות לתורה, הנה יעויין בזה בהגהות הצ"צ שנדפסו בספר קיצורים והערות לתניא וכן במאמרים שישנם בכמה ביכלעך חסידות, ובודאי גם באותן הנמצאים באה"ק ת"ו, ומתחיל להבין מה שמתבאר בתניא פרק כ"ג.

ח'יב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 137.

וכמאמר: ראה גם לעיל אגרת ז'תשעז, ובהנסמן בהערות שם.

להבין מה שנתבאר: נדפס בתניא עם מ"מ ליקוט פירושים וכ'ו ע' תלו ואילך.