ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יג

ב"ה ו' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום ההילולא ב' ניסן, הנה בהנוגע לבתו הבכירה תחי' בת ט"ז שנה, ושואל במה תתעסק להבא כיון שגמרה את הלימוד בבית הספר דיסודי התורה,

הנה שמעתי שנמצא [...] בית ספר לנערות יר"ש כדבעי ובודאי על אתר יכול לברר בזה אל נכון. ואם כן הוא, כדאי להכניסה לשם, ובטח במשך הזמן, הנה נוסף על הידיעות וההשתלמות שיתוספו לה, בטח תוכל להשפיע גם על סביבתה שם.

בהנוגע לפרנסתו בגשמיות, הנה בטח יעזור השי"ת. ואם בכלל אמרז"ל שאין להתפעל ממיצר ודוחק זמני, ועאכו"כ כאשר אנשי מדינתנו דלפנים שראו ניסים בגלוי וראו ג"כ אשר שקר הכסף והבל הנכסים גשמים וכו', שאין להתפעל מ[ז]ה כלל.

ואף שמובן שהמיצר והדוחק מבלבלים ומפריעים מכמה ענינים, ובעיקר גם מעבודת השי"ת, הרי יש להתפלל ע"ז ביחוד, שכאשר מן המיצר קראתי ה' אזי ענני במרחב י-ה, מתחלה מרחב ברוחניות, שמתמעטים הבלבולים במיצרים הגשמיים, ואח"כ נעשה מרחב בגשמיות.

ומסוגלים להנ"ל ימי הפסח שנקרא החג דיציאת מצרים, יציאה ממיצרים וגבולים דלעו"ז ואפילו מיצרים וגבולים דקדושה, כמבואר בדא"ח בכ"מ.

אודות התעסקותו בשדה החינוך הכשר, אז מען גייט ארום א גאנצן טאג און מען קומט כמעט מיט גארניט.

הנה תמוה עד כמה פתגמי נשיאינו הק' [...], גם הידועים אותם ומתבוננים בהם, הרי סו"ס מיינען זיי אז דאס מיינט מען א אנדערן ניט עם.

והרי בטח יודע [...] בפתגם הבעש"ט לעשות טובה אחת פעם אחת ברוחניות או בגשמיות, ואם שכינתא מוריד זיין חלק אלוקה ממעל ממש אויף מאטערן זיך - כפתגם הרשב"ץ - אין א זאק פון פלייש מיט ביינער [...] בשביל פעולה או טובה אחת, עאכו"כ שכאו"א מאתנו צריך להיות שמח בחלקו כאשר השי"ת מזכהו ומצליחו לעשות פעולות כאלו כמה וכמה פעמים ביום אחד.

ומבואר זה ג"כ במכתבי הכללי דיו"ד כסלו שנה זו.

וכיון שעוד אחדים מאנ"ש מסופק[ים] בהנ"ל, מטובו לפרסם תוכן שורותי אלה, וישמש מענה גם להם.

כבקשתו כשאהי' על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע אזכיר את כל אלו שכותב אודותם להמצטרך לכאו"א. והשי"ת יזכהו לבשר בכל הנ"ל.

בברכת חג הפסח כשר ושמח.

ח'יג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 81.

כפתגם הרשב"ץ: ראה גם לעיל ח"ח אגרת ב'תקצג.

במכתבי הכללי: לעילח"ח ב'רצב