ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יד

ב"ה, ח' ניסן, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר ליב שי'

הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיום ההילולא של כ"ק אדמו"ר [מוהרש"ב] נ"ע, בצרוף רשימת זכרונותיו עשרים דפים. ודבר נכון עשה מה שרשמם, ובודאי ימשיך בזה. וכבר כתבתי כ"פ בכגון דא לאחיו הרה"ח כו' מוה"ר רפאל נחמן שי' בנחיצות וגודל דבר זה. - בנוגע לשאלתו אם להדפיס זה בבטאון חב"ד או בחוברת פרדס התמים - הרי עדיין לא הי' הזמן גרמא לקראם ובמשך איזה זמן אענה, בל"נ, גם על זה ובכל אופן ימשיך בהרשימות וכנ"ל.

ולקראת חג המצות הממשמש ובא, הנני בזה לאחל לו ולב"ב שיחיו שיחוגו אותו בכשרות ובשמחה, וע"פ המבואר בכ"מ אשר הימים טובים משפיעים על הימים הבאים אחריהם עד הרגל הבא שלאחריו וכמבואר ג"כ בלקו"ת לרבנו הזקן בפ' ברכה דצ"ח ע"ב הנה יומשך זה בביתו ובסביבתו גם בימי השנה.

והנה שם (בלקו"ת הנ"ל) המדובר הוא בבחי' ביטול שישנו בכל המועדים ובמילא א"צ להמשיך אלא עד הרגל הבא אחריו, משא"כ בענינים המיוחדים לכל מועד ומועד שנמשכים על כל השנה כולה, ובפרט בנוגע לחג הפסח וכפתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בשיחת חג הפסח ה'תש"ג: הארת כל המועדים מאירה בכל יום והארת חג הפסח נמשכת תמיד.

ויש להסביר הדברים בקיצור עכ"פ, אשר בכללות שבועות הוא עינן התורה זמן מ"ת. סוכות הוא בכללות עינן המצות וכללותם מצות הצדקה, מקיפים (יעוין תניא פרק ה') וכמ"ש ואשים דברי בפיך ובצל ידי כסיתיך. ופסח זמן חירותינו הוא ענין האמונה וכלשון הזהר דמצה היא מיכלא דמהימנותא. והנה עניני תורה ומצות תלוים בזמן ובמקום, משא"כ האמונה שהיא מצוה תמידית ויסוד כל התורה ומצוה, וק"ל.

בברכת חג הפסח כשר ושמח,

מ. שניאורסאהן

קראתי רשימותיו זה עתה, ומתאימים יותר לפרדס הת', מאשר לבטאון. ובודאי ממשיך בהן.

ח'יד

מצילום האגרת.

הרה"ח... הכהן: אגרות נוספות אליו - לעיל ד'תתסד, ובהנסמן בהערות שם.

אם להדפיס: חלק נדפס בבטאון חב"ד גליון יג. "שמועות וסיפורים" ח"ב (הוצ' תש"נ) ע' 114 - 123. "כפר חב"ד" גליון 547 (ט"ז מ"ח תשנ"ג) ע' 12 ואילך.

ולקראת חג המצות: מכאן ואילך דם לעילח"ח אגרת ב'תקע.