ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'טז

ב"ה ג' דחוהמ"פ, ה'תשי"ד

ברוקלין, נ.י.

מכ' ב.

הרה"ח וכו' וכו' מוהר"ש שי'

שלום וברכה!

בהמשך למכתבי הראשון דהיום, הנה צריך הי' לברר בדיוק סדר היום של אסיפת הספרדים שאדותה כתב, כי יש חשש שידונו בה ג"כ ע"ד ממלא מקומו של הרב עוזיאל ע"ה, ובמילא צריך הצד החרדי להיות מוכן עם קנדידאט מתאים. ובפרט שזה מכמה זמן שאחד מראשי מנהיגי מפא"י ביקר בתפוצות ובאה"ק ת"ו ואחת ממטרותיו היתה להתבונן במהות הרבנים הספרדים הראויים להציגם בתור מועמדים למשרה הנ"ל, והרי מובן שהקנדידאט שימצא חן בעניי הנ"ל קשה יהי' ליראי ה' לסמוך עליו וד"ל.

מובן שגם על מכתבי זה חלים אלה התנאים שכתבם במכתבו אלי דיום ה' ניסן.

ואחכה לבשורות טובות בהנוגע למכתבי זה ושלפניו.

בברכה.

(משום קדושת המועד לא באה החתימה)

מ. ש.

ח'טז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 104, מצילום האגרת.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.*

מצילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.