ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יז

ב"ה, ט"ו אייר, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מיו"ד אייר והקודם לו דב' אייר. ות"ח על הבשו"ט מה שכותב מהטבת מצב התלמידים בהנוגע בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות, וכן מהטבת מצב אלו ששלח לי פ"נ בעדם. והשי"ת יצליחו גם על להבא לבשר תמיד אך טוב בגו"ר, מהנעשה בד' אמות שלו ובחלקו בעולם בכלל.

מ"ש אודות תוספת תלמידים.. בתו"ת דמאנטרעאל, הנה כבר ידוע הכתוב בפי' המשניות להרמב"ם ומובא בחסידות, אשר התינוק מושכים אותו ללימוד לא ע"י ציווים ועאכו"כ שלא בשבטים, אלא ע"י שנותנים לו ממתקים וכו', ודוקא כאלו שיש לו חוש בהם בהמצב שהוא נמצא אז, ולא על שם העתיד, אף שתינוק בכלל מסוגל הוא לענינים דקבלת עול וכפי' וכו'. ועאכו"כ בנדון דידן, שכן צ"ל הסדר...

נתעכב מכ' זה. ובינתיים נת': הס' ויגד ליעקב, מכ' מי"ד וי"ח לחד"ז. ואחכה לבשו"ט ע"ד הביקור אצל מר שז"ר שי'. ות"ח מראש.

בברכה - המחכה לבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

ח'יז

מצילום האגרת.

מוהרש"י: זוין. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקלא, ובהנסמן בהערות שם.