ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'יח

ב"ה, ו' תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

שלום וברכה!

אמש ביקר אצלי בנו... שי' ודברנו בארוכה בענינים אלו שדברתי עם כת"ר, שי', ויה"ר שיהי' לתועלת הרבים, ובפרט שבעוד שבועים תהי' הכנסי' של הסתדרות הרבנים, בה משתתף גם בנו הרב שי', בקשתיו ועוררתיו לנצל השפעתו שם בכל הענינים.

והנה בנו הרב שי' אינו מאמין כ"כ בהשפעתו, נוסף על זה- מעריך את המצב בצבעים בלתי שמחים, שבמילא מחליש את המרץ בעשי' בזה, וכמבואר בתניא ריש פרק כ"ו בפעולת העצבות (משא"כ מרירות- וכמ"ש שם פרק ל"א).

ובודאי שגם כת"ר מצדו, יעורר את רוחו וירוממו, והרי ידוע, אשר כאשר מתעסקים בענינים של תורה ומצות, הרי ממלאים בזה את שליחותו של אדם העליון, אשר אז, כביכול, שלוחו של אדם כמותו, וכמבואר בלקו"ת פ' ויקרא, ובמילא מתוסף ג"כ בהצלחה.

ובראותי גם את יחס בנו הרב שי' אליו בטוח הנני שדבריו בזה יעשו על בנו שי' רושם חזק. וכבר ידעו ידוע הנביא בדרא דמשיחא, אשר אפילו החלש יאמר גבור אני, ובפרט אלו שזכו להיות בעלי השפעה על חוג של בני ובנות ישראל.

ז"ע נתקבל מכתבו מד' תמוז, בו כותב אודות בריאותו, ואזכירו לרפו"ק בהיותי על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

ומ"ש אודות חוו"ד הרופאים, הנה כבר ידוע מאמר הצמח צדק, אשר התורה נתנה רשות לרופא לרפאות אבל לא ח"ו מאכן שווער אויף'ן הארצען, וכאשר מתחזקים בבטחון בהשי"ת, הרופא כל בשר ומפליא לעשות, ממשיכים את זה בפועל בטוב הנראה והנגלה.

בברכה לאריכות ימים ושנים טובות - לו ולזוגתו - שיחיו - ולברוב נחת מכל יו"ח שיחיו מתוך בריאותה הנכונה.

ח'יח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 83.

שדברתי עם כת"ר: ראה לעיל אגרות ח'ה.ח'י.