ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כא

ב"ה, כ"ב תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ג הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ כו'

מוה"ר... שי'

שלום וברכה!

זה מזמן קבלתי מכתבו מענה על מכתב שלי. במ"ש אודות עסקן קהלתו שביקר אצלי ושאינו יודע מה שסיפר בהנוגע... שי'.

הנה הנ"ל סיפר רק טוב - בהנוגע לכשרונותיו והנהגתו ועניניו, אלא שמצטער על מה שאינו מנצל כשרונותיו בענינים הצבורים בכלל, ובענין חינוך בפרט, אשר בזה הסכמתי עם הנ"ל, ועוד בתוספת יותר - בידעי ובשמעי כ"פ מכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ע"ד גודל ענין זה בכל המקומות ובכל הזמנים ועאכו"כ בדורנו שמם זה ועאכו"כ כשנמצאים במקם שמם. וע"ז לא מצאתי מענה גם במכתב כת"ר. ובפרט שגם הוא כותב, שעסק מסחרו משוקע בחובות גדולים, ומודים להשי"ת על אשר עתה פורע קצת מחובותיו, שא"כ - הטענה למה זה אנכי בולטת ומודגשת עוד יותר.

כן מ"ש שמגיד שיעור בגמרא וכו', הרי ידוע הכל דלפום גמלא שיחנא, ובפרט שהגדת שיעור בגמרא - אף שמובן גודל הענין בזה - אינו דומה לעניני חינוך, ובפרט ענינים הקשורים במצות מעשיות, שהרי זה מצוה עוברת, ולא עוד אלא - שגם דור עובר, היינו נוער, שאם לא עכשיו אימתי, האריכות לדכוותי' בודאי אך למותר

ואע"פ שמלמד זכות על... שי', תקותי חזקה שאין זה אלא במכתבו אלי, אבל בהנוגע... שי', הנה ישתמש בכל השפעתו עליו, וגם ירבה עליון רעים, שיכיר את תפקידו והמוטל עליו במצוה שאי אפשר לעשותה ע"י אחרים, שדוחה גם ת"ת וכפסק רז"ל במו"ק ט' ע"ב.

ויה"ר שיצליח בהקדם, וכנ"ל - שזהו מצוה עוברת ודור עובר.

בודאי התועדו בימי הגאולה י"ב וי"ג תמוז, ימי הגאולה של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ראש ישראל, ויצליח השי"ת את כאו"א שי[ה']' בתר רישא גופא אזיל. אשר מכאן ולהבא יתמעטו ויבטלו המניעות בעבודת הפצת היהדות בכלל, ובהחזקת והרחבת הענינים והמוסדות שבהם עמל ויגע כ"ק מו"ח אדמו"ר בפרט, ונלכה באורחותיו נס"ו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. ביקר אצלי הרב... שי', ובודאי ימסור פ"ש וגם ע"ד שהבטיח לי לעשות כפי יכולתו בשביל ישיבת אהלי יוסף יצחק ליובאוויטש אשר ב... ובודאי גם כת"ר מצדו יחזקו ויעזרו בזה.

ח'כא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 139.