ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כב

ב"ה, כ"ח תמוז, תשי"ד

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אברהם שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ט סיון. ולפלא שאין ממנו ידיעות. וכנראה מהעדר הידיעות מאה"ק ת"ו בכלל, ובפרט בעניני הרשת - (וגם כשמתקבל מכתב מהרשת ה"ז בא באיחור גדול ביותר) - ניכר בהם העדר הסדר לגמרי... ועד מתי יהי' זה לנו למוקש, לקלקל ההמשכות וההשפעות אשר כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע משפיע בדרך למעלה מן הטבע...

בברכה לבריאות הנכונה ולבשו"ט,

מ. שניאורסאהן

זה עתה נתקבל מכתבו דכ"ד תמוז, וכן הביכל נגלה דאדהאמ"צ, ות"ח ת"ח.

מה - בדיוק - עושים בעניני כתבי הדא"ח שכתבתי ובקשתי אודותם?

ח'כב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 106, מצילום האגרת.

מוה"ר אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.

הביכל נגלה: ראה גם לעיל אגרת ז'תתיט.