ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כה

ב"ה, ט' אלול, תשי"ד

ברוקלין.

ועד צעירי אגודת חב"ד

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם ובשמחה קראתי הפרטי-כל של אסיפתם, אשר כבר עורכים תכנית ועבודה ממשית. ואף שחדוה תקיעה בלבאי מסטרא דא, הנה בכי' תקיעא בלבאי מסטרא דא, אשר כמה וכמה חסרים ברשימת המשתתפים, אבל תקותי אשר במשך הזמן גם אלו יצטרפו אליהם, ולא מצא הקב"ה כלי מחזיק ברכה אלא השלום. כמובן שיצטרפו אליהם מבלי שיוותרו הם על ענינים עקריים.

ועל של עתה באתי לעוררם על היום הצח והבהיר הוא יום ח"י אלול הבע"ל, אשר בטח ינצלו אותו במרץ וחיות שהם מסגולות הצעירים, להפיץ את רעיון הבעל שם טוב ואדמו"ר הזקן, אשר יום הולדתם, ברוחניות ובגשמיות, הוא יום ח"י זה. ולהפיץ רעיון זה בחוגים היותר רחבים ואף שהם לעת עתה עדיין רחוקים מסביבותינו שלנו.

וידוע פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע בהחילוק שבין העולמ'שע וחב"ד, אשר בגדולים של עולמ'שע הי' שהיו יושבים בביתם ובמקומם, וכל התאב לתורה הי' בא אליהם ליהנות בזיו תורתם, משא"כ הבעש"ט ואילך, שהם הנהיגו את הסדר שהי' הבעש"ט מסבב בעיירות ואינו מחכה עד שיבואו אליו ויאמרו נצבים אנו לדבר הוי' אלא הוא בכבודו ובעצמו הי' מכתת ברגליו ממקום למקום מעיר לעיר ומכפר לכפר וה'י מפיץ את תורת דברי אלקים חיים (ספר השיחות קיץ ת"ש, אחרון של פסח בסעודת היום).

ב) לסדר תכנית עבודה איך לנצל את חודש תשרי הבע"ל, וכנ"ל ע"י הסיבוב במקומות שונים, באה"ק ת"ו או במשך הימים נוראים, או בימים דזמן שמחתינו, והעיקר שיהי' באופן מסודר, ובאופן שי[...] שמחים היותר גדולים ומספר אנשים ונשים וטף היותר גדול.

ג) תשומת לב מיוחדת בכל הנ"ל דורשים אחינו בני תימן, פרס וכו' אשר מצד אחד אין להם לע"ע שום ידיעה מתנועת החסידות תורתה ודרכי', ומצד השני מוכשרים הם ביותר, מצד היראת שמים שבהם והתקשרותם בתורת הקבלה ואמונת צדיקים, לקבל כל דבר שיר[א]ו אותם בתורת דא"ח [שה]נח[י]לו לנו כ"ק נשיאינו הקדושים זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

אתענין לדעת את הפרטים של התכנית אשר הציגו להם בזה, ומהנכון ביותר שיתייעצו בכהנ"ל עם מנהלי אגודת חסידי חב"ד, אשר אף כי על שכם הצעירים מוטל חלק גדול של עבודה הנ"ל הקשורה בטילטול הדרך הדרוש מרץ וחיות ביותר, אבל לאידך גיסא, כיון שאמרו רז"ל סתירת זקינים בנין, על אחת כו"כ שבנין זקינים הוא בנין.

לע"ע אין תחת ידי אמצעים מספיקים לכלכל את ההוצאות הקשורות בעבודה הנ"ל, אבל בהיות רצוני חזק להשתתף גם מכאן בהוצאות בעינן נעלה כזה, ומבלי האפשריות מפני כמה טעמים לשלוח כסף מפה, הנני מסגיר פה סרטיפיקט לחבילות, וארז"ל שוה כסף ככסף.

במעטפה בפ"ע נשלח להם קטע משיחת שבת מברכים חדש אלול, וכן חוברת ע"ד עסקנות ציבורית חב"ד שיצא לאור זה עתה, כל זה בדואר אויר, ומטובם לאשר קבלת הנ"ל.

בברכת כתיבה וחתימה טובה לכל החברים שי' הם וב"ב וכל אשר להם כולם יעמדו [על] הברכה לשנה טובה ומתוקה.

המחכה לבשורות טובות.

ח'כה

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 85.