ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כו

ב"ה, י"א אלול, תשי"ד

ברוקלין.

צעירי אגודת חב"ד סניף בני ברק,

ה' עליהם יחיו

שלום וברכה!

בנועם קבלתי מכתבם בו כותבים אודות התייסדות סניפם ובחירת הועד, ויה"ר שתומ"י יגשו לפעולות, וינצלו את הימים דעת רצון דחודש אלול וימי תשרי - במילואם.

ואין לך דבר העומד בפני הרצון.

ובימים האלו, אשר כלשון רבנו הזקן בלקו"ת פ' ראה דף ל"ב, ע"ב, הנה ממה"מ הקב"ה, רשאין כל מי שרוצה לצאת להקביל פניו, והוא מקבל את כולם בסבר פנים יפות, ומראה פנים שוחקות לכולם, וכמ"ש יאר ה' פניו אליך, הרי יה"ר שירבה גבולם בכמות ויעלו מעלה מעלה בעבודתם באיכות.

בברכת הצלחה מופלגה בהנ"ל ובברכת כתיבה וחתימה טובה.

ח'כו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 140.