ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כז

[ח"י אלול תשי"ד]

במה ששואל חוות דעתי אודות השתתפות בחוברת תורנית הנה תלוי באופי החוברת, היינו אם תשמש להכשיר ענינים שונים (וכידוע השיטה באיזה חוגים שקבעו לסיסמא שלהם מרז"ל כחא דהתירא עדיף) - הרי על הראשונים אנו מצטערים. ואם הוא עינן של יגדיל תורה ויאדיר - הרי מובן שמתאים לזה משתנית גם ההחלטה. ועפ"י הרוב יש לברר הנ"ל רק ע"י היכרות קרובה עם העומדים בראש והמחליטים בכיוון החוברת.

וברובא דרובא מתברר זה רק לאחר הופעת החוברת הראשונה עכ"פ. והשי"ת ינחהו בדרך הישרה והטובה, ואין טוב אלא תורה תמימה ביראת שמים.

ח'כז

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים חוב' כז בתחלתה.