ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כח

ב"ה, ח"י אלול, תשי"ד

ברוקלין.

האברך שלום דובער שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט"ו אלול, הנה יבואו בכתובים - או הוא או אביו שי' - עם הנהלת תומכי תמימים אשר במאנטרעאל ויודיע להם מצב הלימוד שלו וישאלם אם יש כתה מתאימה בשבילו שילמוד שם. ובאם כן הוא, אזי ישתדל לקבל הוויזה לארצוה"ב וכן הוויזה לקנדה ויוכל להיות כאן חדש תשרי ואח"כ לנסוע ללמוד בישיבת תומכי תמימים אשר במאנטרעאל, ובכל אופן יתן לו השי"ת פתיחת הלב והמוח לעבדו ית' במסירה ונתינה, בלימוד תורת הנגלה ותורת החסידות עבודת התפלה וקיום המצות בהידור.

בברכת כוח"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'כח

מצילום האגרת.

שלום דובער שי': גורקאוו, מאנטשעסטער. אגרת נוספת אליו- לעיל ז'תתצח.