ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'כט

[כ"ב אלול תשי"ד]

ז"ע נתקבל מכתבו מיו"ד אלול עם הפ"נ המוסגר בו, ונהניתי ממ"ש שמשתדל להחזיק בהקשרים עם אותם שהיתה השפעתו עליהם עד עתה.

מובן מעצמו שישתדל ג"כ להרחיב באופן המתאים. ואחת העצות בזה הוא ג"כ ענין ההדפסה שמזכיר. ומוסג"פ ליקוט אלול שאפשר יוכל לנצל גם את זה אם עוד הזמן גרמא.

דא"ג בטח יודיע אם נדפס ב"מחנים" העתק שיחתנו, שמאז שלוחה לכאן מצעירי אגו"ח ההעתקה, ובטח פירשו העדר המענה כדבעי, היינו שאפשר להדפיסה בלי שינויים.

כן נהניתי ממ"ש אודות פעולות צעירי אגו"ח בכלל ובמקומות מיוחדים בפרט.

ובטח גם על זה יפרסם באופן המתאים כדי לעורר קנאת סופרים במקומות אחרים.

וליום הולדתו שכותב אודותו, הנה יה"ר שתהי' שנת הצלחה אצלו בלימוד התורה קיום המצות ועבודת התפלה.

ולקראת השנה החדשה הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה יכתב ויחתם הוא וזוגתו שיחיו לשנה טובה ומתוקה...

בברכה.

נ"ב. ז"ע נתקבלו חוברות מועדים לימים נוראים ופסח דתשי"ג. ת"ח על זה, ובקשה על להבא.

ח'כט

נדפסה בכפ"ח גליוןן 558 (ו' שבט תשנ"ג) ע' 28.

האגרת היא אל מו"ה יחיאל מיכל יהודה ליב זלמנוב. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקנ, ובהנסמן בהערות שם.