ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ל

[תשי"ד]

... ובהנוגע להשאלה אם אפשר להיות יהודי דתי בלא זקן, הנה נוסח השאלה הנה מתאים למצב בנם שי' וכמדומה שכבר רמזתי על זה במכתבי הקודם. ובכל זה אבא בזה בקיצור עכ"פ עוד הפעם והוא:

כל אדם הוא קומה שלימה חי. ובפתרון כל שאלה צריכים להתחשב עם אדם חי זה שאינו אוטומטי, ובמילא לא תמיד פתרון כללי מתאים עליו.

ולבאר דברי יותר, בית בעל קומה אחת או שתי קומות - גם הוא בית

הוא - ולכשיבנו עליו קומה שני' או שלישית - הרי זה הוספה על בית הקודם. אבל אם ירצו לאחר הבנין להרוס את הקומה הנוספת, מובן שההריסה תהרוס את כל הקומות ואפילו את היסוד, כיון שכבר נתאחדו כל הקומות ע"י מלט וכו', ועאכו"כ שאם ירצו להרוס את הקומה התחתונה שהריסה זה תהרוס את הקומות אשר על גבי'.

מבלי להכנס בפתרון השאלה איזה מקום תופס נשיאת זקן בתרי"ג מצות התורה הק' (וידוע לכל אשר כמה חרדים מאנשי אשכנז ועוד, הם בלי חתימת זקן), הנה כשנגשים לפתרון השאלה בנוגע לאיש פרטי, צריך להתחשב עם מצבו הוא.

ההחלטה דנשיאת זקן נתקבלה ע"י בנם שי' מתוך התעוררות פנימית, וקשה יהי' לברר אם זהו אצלו "הקומה הראשונה" שבמשל הנ"ל או "קומה נוספת" על ענינים שקדמו לה, וספק בעיני אם גם צריך לחתור בנשמתו כדי לברר הדבר, כי הרי כל חטוט בנפש האדם פנימה, אינו מביא ברכה וכו'. אבל בכל אופן ברור במצבו העכשוי, נעשו אצלו כל הענינים סיבה אחת שעלתה לו במלחמה נפשית פנימית בזעזועים וכו'.

וכמו שכתבתי מאז, על כל קרוביו וידידיו, ועאכו"כ על הוריו, לחזקו ולעודדו בכל אפשריותם ויכולתם, ותקותי שגם הן ינהגו כנ"ל כיון שזהו טובת בנם ובמילא זהו ג"כ טובתם.

וטובת בנם היא - לא רק מנקודה שיקיים עוד מצות בהידור כמנהג חסידים, אלא שיוסיף זו מנוחה בנפשו וחיזוק בהליכתו בדרכו אשר בחר בה, הקשורה בכמה מניעות מבחוץ ובמילא דורשת תוספת כח ועידוד מכל מלה אשר יקר הוא בעיניהם.

המחכה לבשו"ט וחותם בברכה בנוסח כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע לקבלת התורה בשמחה ובפנימיות.

ח'ל

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 86.