ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לא

ב"ה, ג' תשרי, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר משה שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ב אלול בצירוף ב' הפ"נ, אשר אקראם בעת רצון על הצין הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, הנה למרות כל מה שעבר עליו, פשוט הדבר שאין צ"ל בנפילת רוח ח"ו. ובטוח השי"ת למלאות את החסר, ולא זה בלבד אלא שיהי' גם הענין דעשירות, הן ברוחניות והן בגשמיות, ובלבד שיעשו כלים המתאימים לזה, היינו הוספה בענינים דתורה ומצות ואחיזה בדרכי הטבע, ולעשות את כל זה מתוך שמחה, שהיא פורצת גדר ומסירה הגדרות והגבלות.

ועל של עתה באתי להביע תודתי רבה ועמוקה, על הס"ת שהובא כיומים לפני ר"ה, וקראו בה בראש השנה זה, וע"פ הזח"ב קסא, ב דכשם שהקב"ה אסתכל באורייתא וברא עלמא הרי כן הוא כביכול באיש הישראלי אשר על ידי התורה בורא עולמו, וגם הגורמים לזה בכלל, כמובן - הרי יה"ר שבשנה חדשה זו יראו עולמם חדש בטוב הנראה ונגלה בנוגע לעצמו, זוגתו וכל יו"ח - שיחיו.

והשי"ת ימלא ימי הריון זוגתו תחי' כשורה ובנקל ותלד זחו"ק בעתה ובזמנה כשורה ובקל.

בברכת חתימה וגמר חתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

ח'לא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 48, מצילום האגרת.

מוה"ר משה שי': אשכנזי.

על הס"ת שהובא: ראה גם לעיל ח"י אגרת ב'תתקסו.