ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לג

ב"ה, א' מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

מנחם זאב שי'

הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מער"ח וכן מכתבו הקודם אודות התלמידים וגם הידיעה ע"י טעלעפאן.

ונפלאתי על מדת ההתפעלות המביאה לשתי הקצוות, וע"ד המובא במדרש לענין כשהן עולין - עד לרקיע. וכבר מבואר בהלכות דיעות להרמב"ם בארוכה, אשר דרך המיצוע הוא דרך הרצוי (לבד במקרים יוצאים מן הכלל, כמו חולה ר"ל בגשמיות או ברוחניות).

בודאי למותר לעוררו להודיעני בפרטיות המתאימה מסיפור התלמידים שי' שהיו כאן במשך הימים טובים והפעולות מביקור זה. ות"ח מראש על פרטיות המתאימה.

בברכה לבשו"ט גם בפרט,

מ. שניאורסאהן

בטח מתעסק בהכנת קובץ השני.

ח'לג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 108, מצילום האגרת.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תשעד, ובההנסמןב הערות שם.

2קובץ השני: של "קובץ ליקוטי דינים". ח,א נדפסה בשנת תשי,א (ראה לעיל ח"ד אגרת א'קלז, ובהנסמן בהערות שם).