ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לד

ב"ה, י"ד מ"ח, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

לאחרי שוב הפעם הפסק הכי ארוך במכתבים, נתקבל מכתבו מז' מ"ח, בו כותב אשר מאיזה סיבות חסר מספר תלמידים בבית הספר שלהם לערך המשרות שאישרו ממשרדים המתאימים, ושואל מה לעשות בזה.

והנה מובן ופשוט שצריך לעשות ככל האפשרי ועוד יותר מזה להרבות מספר התלמידים, ומ"ש שלא דבר קל הוא וגם שאין זה מכבוד המורה להתחנן לפני ההורים שבניהם ילמדו בביה"ס בו מורה.

הנה כל עניני תורה ומצות אינם קלים, ועל כל הענינים כבר הורם דוד המלך, אף שמלך שמחל על כבודו אין כבודו מחול, ונקלותי עוד מזאת וגו', ובפרט שאיני רואה בזה כל בזיון במקום שהמדובר אודות הצלת נפשות בני ישראל עי"ז שיוקלטו בבי"ס דחינוך כשר, וכשיתגייסו כל המורים-ות לתכלית זו; בטח יצליחו למלאות מספר התלמידים, ורק אם גם לאחרי זה והיפך השכל הבריא ושכל הישר ומסיבות אינן מובנות כלל לא יעלה בידם למלאות חלק מסוים ממספר התלמידים החסרים, רק אז יש לאחוז באופן השני שכותב, היינו להיות - ביה"ס - חובל בעצמו, שבדיני אדם הוא פטור.

בברכה לבשו"ט,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

ח'לד

מהעתק המזכירות.