ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לו

ב"ה, י"ד כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

אברהם שי'

שלום וברכה!

קבלתי מכתבו בהנוגע לביקורו בבי"ס הרשת בכפר סבא ונהניתי מזה. ובודאי ימשיך ויבקר גם בשאר בתי הספר, ויודיע ממצבם.

ובודאי למותר לעוררו שהביקור יהי' בדרכי נועם ושלום, מבלי לעורר רעש על אתר, ועאכו"כ בפני התלמידים - אם גם ימצאו שם ענינים שאינם מתאימים לפי דעתו, כי הרי מוכרח שהתלמידים ידעו וישמעו לקול המלמד והמורה שלהם -.

ועל של עתה באתי - לתת לש"ב הרה"ח הרע"ז שי' סלונים את הספרים שיבקש מאתו. וכן לתת להרה"ח כו' ליב שי' זלמנוב התניא'ס שיבקש אצלו, על מנת לתתם בתור מתנה לאיזה מאנשי הצבא. ות"ח על טרחתו בזה.

בודאי יתועדו כדבעי בכל קצוי אה"ק ת"ו בים הבהיר י"ט כסלו הבע"ל. ות"ח אם יבשרני טובות, בפרטיות המתאימה, עד"ז.

למרות מ"ש ע"ד הפצה, מצטער הנני כי כנראה אינה במדה המתאימה כלל וכלל.

ואפשר כדאי הי' לעשות מכירה בתנאים נוחים למשך זמן, היינו מין ראספראדאזשא, כי מה תועלת שיהי' הספרים מונחים ונמכרים בכמות פחותה יותר. מובן שגם מכירה זו - ראספראדאזשא - צ"ל במחירים מתאימים, שיש להזהר שלא יטעו לומר אשר שוויים של הספרים הוא זה. ואחכה לבשו"ט.

בברכת חג הגאולה,

מ.שניאורסאהן

ח'לו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 49, מצילום האגרת.

מוה"ר אברהם: פריז. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתנד, ובהנסמן בהערות שם.

ראספראדאזשע: מכירה כללית בהנחה.