ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לז

ב"ה, כ"ז כסלו, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ' כסלו. ת"ח ת"ח על הבשו"ט מאשר התועדו ביום הבהיר הוא י"ט כסלו, ב[ו יום גאולתו של] רבינו הזקן בעל התניא - פוסק בנסתר דתורה - והשולחן ערוך- פוסק בנגלה דתורה- והוא יום גאולתנו ופדות נפשנו - התועדות בלילה שלפניו והתועדות בלילה שלאחריו.

ועל פי פתגם הנודע מדורות הראשונים של תורת החסידות, אשר בהתועדות חסידותית יכולים לפעול גדולות ונצורות אשר אפילו מלאך מיכאל שרם על ישראל אינו יכול לפעול, הנה יצליח השי"ת שההתועדות הנ"ל תביא לכל המשתתפים ברכה והצלחה בהמצטרך להם ולבני ביתם שיחיו.

כבקשתו אזכירו ואת המשתתפים על הציון הק' של כ"ק מו"ח אמדו"ר זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל בעת רצון. וכן את הנער... שי' לבריאות, ושהוריו שיחיו יגדלוהו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

וצריך הי' אשר... מהדר בקיום דיני מקוה וטהרת המשפחה, היינו לטבול במקוה של מי גשמים או מעיין, ולא במימי העיר הנמדדים ונמשכים דרך כלים ומכונות שונות, שזה בפרט ימשיך תוספת בבריאות ילידי' שיחיו.

בטח אומר תהלים בכל יום אחר תפלת שחרית - כפי שנחלק לימי

החודש - ומשתדל אשר גם מכיריו ישמרו את זה, שזהו מתקנת כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש.

ח'לז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 143.