ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'לט

ב"ה, ד' טבת, [תשט"ו]

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר עזריאל זליג שי' וזוגתו מרת רבקה

תחי'

שלום וברכה!

לאחרי השתיקה הארוכה נעם לי לקבל מכתב מכ"ח [כסלו] ולקרות בו הבשורה טובה אודות התועדות דיום הבהיר הוא י"ט כסלו בהשתתפות של כו' ויה"ר שתהי' זה התחלה טובה להפצת המעינות חוצה, עד שיעשו מהחוץ פנים. ומה שכותב "שאין אנו רואים במוחש מילוי תפקידם", הנה ענין הנ"ל הוא מכחיש את התלונה שלו. וכיון שרק כל התחלות קשות, בודאי בעתיד יראו פרי טוב בעבודתם ליהדות בכלל ולחסידות בפרט.

נעם לי לקרות במכתבו שגם זוגתו תחי' עובדת בשדה החנוך הכשר, וזכות זה שמקרבים לבבות בני ובנות ישראל למקור מחצבתם - תעמוד להם בכל המצטרך בגשמיות וברוחניות גם יחד.

לפלא שזה מזמן שאין כל ידיעות מהרב יוסף שי' גאלדשטיין, ויה"ר שיהי' זה סימן שהכל בסדר.

בברכת הצלחה בעבודתם בקדש ובעניניהם הפרטים,

מ. שניאורסאהן

מובן שכהנ"ל אינו פוטר כלל משיעורים בנגלה ובחסידות.

ח'לט

מצילום האגרת.

מוה"ר עזריאל זליג שי: שרפשטיין, סינסינטי. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ג ד'תקכג, ובהנסמן בהערות שם.