ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מ

ב"ה, ט"ו טבת, תשט"ו

ברוקלין.

... יעתיק לדירה חדשה. ואכפול ברכותי שיהי' משנה מקום משנה מזל לטובה ולברכה, ושההעתקה תהי' מעילא לעילא בעלי' בגשמיות ובעלי' ברוחניות.

במ"ש בענין חינוך הבית, הנה אף ש[ע"פ] נגלה יש מקום עיון בזה, ועיין בהאחרונים שו"ע או"ח סי' תקס"ח, יעויין שם מג"א סק"ה וביד אפרים ולהעיר ג"כ משו"ת חת"ס יו"ד סקל"ח ותורת השלמים שם [סי"ט], הנה כיון שהוא מנהג ישראל [ו] יש מאמר רבינו הזקן "הטעם שעושין משתה ושמחה בחנוכת הבית" (נמצא עתה בדפוס והוא מביכל כת"י הר"פ משקלאוו), הרי יש ל[נהוג] כנ"ל, וכשיתועדו בהתועדות [חסידותית], הרי תהי' תועלת הן בגשמיות והן ברוחניות.

ובטח יודע ממנהגנו לקבוע המזוזות תיכף בהכנס לבית, ומובן שבלי ברכה, אלא שבמלאת שלושים יום נוטלים מזוזה אחת לבודקה, והרי מותר להחליפה ביפה יותר ממנה, ובמילא קובעים החדשה בברכה ומתכוונים להוציא גם אלו שעל כל שאר הדלתות...

ח'מ

חלקה נדפס בס' המנהגים - חב"ד ע' 81 ובשלימות בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 144.

יש מקום עיון: ראה גם אג"ק אדמור, הצ"צ ח"ב אגרת יב.

מאמר רבינו הזקן: הנחות הר"פ ע' עט.

וכשיתועדו: ראה גם לעיל חט"ו אגרת ה'שכט, ובהנסמן בהערות שם.