ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מא

[השלמה לאגרת ג'רב דלעיל ח"י]

ב"ה, י"ט טבת תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג וו"ח אי"א נו"נ בעל מרץ איש רב

פעלים

מוה"ר נחמי' שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו המהיר מח"י טבת, וכן הקודם לו. כן קבלתי את הספר תולדות אדם שהו"ל, ות"ח על התשורה.

ובמ"ש במכתבו האחרון, הנה ישיבת ועד המאוחד היתה לפני איזה ימים, ובעמל הועילה ההשתדלות להקציב בשביל הישיבה שלהם לפי המצב עתה - אלף שקל.

מובן שידיעות אלו הם מאחורי הפרגוד, ולכן ספק בידי אם כדאי שיפרסם שכבר יודע עד"ז מכבר, ובפרט ע"פ דברי המשנה (סנהדרין פ"ג מ"ז) ומנין [ל]כשיצא וכו'. אלא כדי להרגיע את רוחו הנני מודיעו עד"ז.

ואחרי כל אלה קצת תמי' בעיני עליו, שהרי נאמר עזוב תעזוב עמו, וכנראה משקו"ט באותה האסיפה, הנ"ל, הרי מצדו לא היתה השתדלות.

ובכ"א, יה"ר אשר תמיכה זו ינצלה להגדיל תורה ולהאדירה, ובאופן שתלמידיו יקיימו הוראת משנתנו שיראת חטאם תהי' קודמת לחכמתם ומעשיהם מרובים מחכמתם, ויראה פרי טוב בעמלו.

בהנוגע להערתו שאלתו - מהו היסוד ומהו הפירוש ותוכן התואר של יום הבהיר י"ט כסלו "חג החגים"...

נזדמן לי לקרות מאמרו בהפרדס דחודש טבת תשט"ו, ויעויין בצפנת פענח להגא[ון] הרגצובי על הרמב"ם הל' ס"ת והל' מגילה, אשר, כדרכו, מבאר כמה ענינים - מאלו שנ[גע] במאמרו - בהברקות מפליאות.

מה שהעיר במש"כ בס' כדור קטן, שהכוונה לרבנו הזקן - יפה העיר. ואינו מובן יסוד המשבשים את הכתוב שם.

- דרך אגב: כדור קטן הוא שם ההקדמה להס' עת לדבר. וע"ד רבנו הזקן נמצא בפנים הספר בהגהות לחלק שער אורה, ו'.

בברכת הצלחה בעבודתו בקודש, המחכה לבשו"ט.

ח'מא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 50.

מוה"ר נחמי': מאלין, וואשינגטון. אגרת נוספת אליו - לעיל ח"י ג'שלח.

ומנין כשיצא: אחד מן הדיינים לא יאמר אני מזכה וחביריי מחייבים כו' הולך רכילמגלה סוד.

"חג החגים"...: כדלעיל ח"י אגרת ג'רב.

בס' כדור קטן: למו"ה נחמן ברלין מליסא, [ברעסלויא?] תקע"ט.ף בהגהות לחלק שער אורה ו': ובזמנינו ר' זלמן לוואשנא גאון בקי בכל חדרי התורה הן בנגלה והן בנסתר.