ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מב

ב"ה, א' שבט, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו המהיר ממוצש"ק שמות, נהניתי לקרות בו שנכנס יותר בעבודת הרשת של מוסדות על שם כ"ק מו"ח אדמו"ר נשיא ישראל, שבודאי ירחיב עי"ז הצנור והכלים להצלחה בעבודת הקדש זו גופא, ולהצלחה בענינים הפרטים שלו ושל כל ב"ב - שיחיו.

לפלא שאינו מזכיר שעוד מאנ"ש מסייעים בידי הנהלת הרשת מזמן לזמן באופן המתאים. ותקותי שכשיעוררו את אלו אנ"ש המתאימים לזה - יסייעו בזה עוד יותר.

ענין המסעדה בקשר עם הבי"ס בו לומדים, לדעתי חשוב הוא במאד. וכיון שכפי שכותב הנה נצרך לזה לפ"ע, 200 לירות. תקותי שבטח יפעלו זה אצל המשרדים המתאימים שיתנו להם. ועכ"פ נשלחו איזה סקריפ בתור השתתפות בהנ"ל וכן בהוצאות הקשורות באסיפת התלמידים ביום ההילולא יו"ד שבט, אלא מפני שלא לחלק בין בי"ס אחד לחבירו - מכאן - וכן שלא לשנות הסדרים הנה נשלחו הסקריפ להרה"ח הר"ד שי' חנזין.

תקותי שמתעסקים להרחיב גבולם בתלמידים-ות במרץ המתאים, והשי"ת יצליחם.

מ"ש שישנה הצעה שאיזה שעות ביום יעבוד בהנוגע לדפוס ואותיות דפוס, לא נראה הדבר בעיני, כי מלבד שיחסר בזמן, הנה העיקר יחסר בהתרכזותו ובמסירתו לעבודת הרשת במקצועות השונים, פיזור הנפש ע"י עבודה במקצוע אחר. ומתאים למ"ש מכבר אודות השער שלו, הן בדרך מלמעלמ"ט והן בדרך מלמטלמ"ע, הנה לדעתי יקדיש כל זמנו לעניני הרשת. ומובטח כ"ק מו"ח אדמו"ר בעל הרשת לשלם שכרו כ"פ ככה...

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'מב

מצילום האגרת.

מוה"ר יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו- לעיל חי"ט ז'ערב, ובהנסמן בהערות שם. לקמן ח'נה-ו. ח'סא. ח'סה. ח'סח. ח'עג. ח'פה. ח'פז. ח'ק. ח'קטז. ח'קמה. ח'קעא.

ח'ריא-ב.