ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מד

[השלמה לאגרת ג"ש דלעיל ח"י]

ב"ה, כ"ד שבט, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... מ"ש שפב"פ העתיק דירתו מהכפר ודר במקום אחר, לרגלי המאורע, ל"ע ול"ע, הרי לדעתי שטות עשה. וכמובן מהעתק אגרות הקודש אשר במכתבי לועד הכפר מלפני שבועיים.

התלונות על ישיבת... מתרבות מפעם לפעם... וכנראה שאין שמים לב לצרכי הבחורים, אין שמים לב להמשכת בחורים מישיבות אחרות, וכל הענינים הם בגדר מהיכי תיתי (לבד עניני הכספים והחובות - שהמלוים דוחקים. וכבר כתבתי כ"פ לכמה מוסדות אנ"ש שלדעתי- במוסד כ"ק מו"ח אדמו"ר הסדר הוא להיפך, שצריך לשפר ענינים הרוחנים וזהו תנאי מוקדם לשיפור תנאים הגשמים).

ובאמת אין פלא בדבר, כי מי שאין עליו מרות והכל תלוי ברצונו הטוב, ומחונן הוא מהשי"ת בכח הדיבור וההסברה ובמילא מסביר לאחרים ומתאר ענינים מופרכים כאילו היו אדרבה ענינים מוכרחים, הרי עונשו מדה כנגד מדה, שגם בהנוגע לעצמו, חי הוא בטעות, ואת המוטל עליו לעשות בטרחה בגופו ובנשמתו, לייגט זיך בא עם אפ כמה תירוצים על זה שפטור הוא, ובמילא איננו מתעסק עם הבחורים. ואם גם לפעמים חאפט ער זיך ארויס בהבטחה שיתעסק עם תלמידים פלונים ויתועד עם תלמידים אחרים וכו', הרי כמו שבין לילה הי' כן בין לילה וכו'. אלא כיון שענין חדש חביב לו, כטבע בני אדם, הרי כשנתהווה ענין חדש תיכף מתנדב שהוא יתועד עם הת' והוא ידריכם כו', וכשעובר זמן קצר בטל הדבר. ובכח ההסברה מסביר לעצמו ולאחרים הסיבות לזה, ומובן שהכל אשמים אבל לא הוא עצמו.

ואפילו לאחר שנדפס ב"היום יום" מכמה שנים שאופן הבחינה בכל אלו, אינו הלבוש וגם מדת ה'סערטוק, אלא הבחינה היא - שאם בטל ענין של עבוד ופעולה הרי הסיבה לזה היא מצד היצר הרע ולא להיפך (היום יום לכ"ג סיון), והרי נראה גם בעיני בשר שאינו מדריך ואינו מתועד וכו' ונראו גם התוצאות מזה בתלמידים, ובכל זה שווימט מען ארום בעולם הדיבור ושמחים להמצאות וחידודים שכלים ומסבירים הענינים בהמכתבים מה על פב"פ לעשות וכו'.

מה יהי' סוף דבר מהנהגה כזו- אודה ולא אבוש, אינני יודע. אבל ההיזק בשביל התלמידים... נראה בעבר ובהווה, והלואי שישתפר עכ"פ בעתיד, ועכ"פ בחדשים הבאים אם אי אפשר בשבועת הסמוכים.

מובן שאינני רוצה...

בטח ראה מכתבי לאגו"ח מקודם יום ההילולא. ויה"ר מהשי"ת שעליית בעל ההילולא - מתחיל מהשבת שלפני יום ההילולא ובפרט מיום ההילולא ואילך - תפעול על כולנו...

ח'מד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 51.

המאורע: דלעילח"י אגרת ג'קסא, שתלמיד נהרג ע"י מסתננים ערביים.

מובן שאינני רוצה...: כדלעיל ח"י אגרת ג'ש.

מכתבי לאגו"ח: דלעיל ח"י ג'רמט.