ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מה

ב"ה, אדר"ח אדר תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ר חיים

זוסיא שי'

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מר"ה לאילנות והקודם לו - עם המוסגר בהם. והזכרתיו וב"ב שיחיו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקלל"ה נבג"מ זי"ע בעת רצון.

ת"ל על מ"ש אודות הענינים השונים, ובודאי גם להבא ינהג כן וכל שיפרט בזה - ה"ז משובח.

במ"ש אודות ההפצה, להדפיס פרוספקטן קטלוגן מודעות וכו'. מובן שכיון שאין הכנסה, כנראה, מכל ענין ההפצה - ועכ"פ אין ידוע כאן עד"ז - אין להרבות בהוצאות הנ"ל, ומה שכתבתי אני אודות מודעות וכו'- לא היתה כוונתי באופן שירבה בהוצאות למכביר, אלא ע"י מודעות בבתי הכנסיות אצל מוכרי ספרים וכיו"ב, ולא להדפיס פרוספקטין וכו' וכו'- אשר כפי הנסיון מכל עניני אנ"ש באה"ק ת"ו שעד עתה, הנה תומ"י מתגדלת ההוצאה למאות לירות וברובא דרובא במשך זמן קצר גם לאלפים. וכמו שכבר אירע בענינים שכמה אנשים כתבו לי דבר ברור שזוהי הוצאה כך וכך ובאותות ומופתים על זה, וכעבור שני חדשים כשבא הדבר לידי פועל היתה ההוצאה חמש פעמים ככה, ואין זה גוזמא אלא מעשה בפועל, ובדידי הווה עובדא, ועד"ז הוא גם בנוגע למאמרים בעתונים ע"ד הספרים - שבכל מדינה ומדינה המנהג הוא שכשנותנים טופס אחד של הספר ונכתב מאמר (מובן כשהספר מעניין וכשיש היכירות בהמערכת), ואם אפשר לעשות כזה גם בהנ"ל טוב, אבל אם יהיו הוצאות נוספות ע"י זה אין לעשות, כי אז אין מעצור לרוחם וכנראה שאין דבר מעכב.

כינוס תלמידי בתי ספר הרשת בכפר דבר גדול הוא ביותר. ובהתאם לזה הנה מובן שאי- ההתדברות אפילו בכגון דא בין שאר בתי הספר וביה"ס... מכאיב ביותר וביותר.

ומ"ש שהסיבה שבתחלה היתה המחשבה והמטרה ללוד ולבסוף דבר מצאו מקום בכפר, הרי אין זה שייך להנ"ל - כי כמו שבאו משאר בתי ספר הרי גם הנ"ל יכולים היו להשתתף, וכבר ידוע מכתב רבנו הזקן שצריך להזהר ביותר ממחלוקת ובפרט ממחלוקת, שלפ"ד, אלו החולקים, הוא לשם שמים ובפרט בארצנו הק' אשר חורבנה בבית שני הי' אקמצא ובר קמצא וכו'. וחוששני אשר אי-ההתפתחות דישיבת תומכי תמימים דלוד- אחת הסיבות בזה הוא גם הנ"ל, שאנ"ש אין יכולים להתדבר ביניהם, ובמילא אין הענין דתשועה ברוב יועץ וכו'.

בודאי ימשיך גם להבא באותם הענינים אודותם כותב, וגם השאר שכותב אודותם שהם פעילים בזה - יגדילו פעולותיהם.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל, וכן בהנוגע לעניניו הפרטים ובפרט מבריאות זוגתו. תי'

מ. שניאורסאהן

ח'מה

מצילום האגרת.

מוה"ר חיים זוסיא: ווילימובסקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתעט, ובהנסמן בהערות שם.

ומה שכתבתי: לעיל ח"י - ג'קנא.

מכתב רבנו הזקן: נדפס באג"ק אגרת לב