ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מו

ב"ה, אדר"ח אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מט' שבט - שנתעכב קצת דרך הילוכו - בו כותב שמציעים לו משרה נוספת... בבית הכנסת, ושואל אם לקחתה ולהסתדר שם גם בדירה.

הנה אף שבנוגע לכמה מאנ"ש שיחיו כתבתי ע"ד סידורם בכפר חב"ד, - מפני מצבו הפרטי והמיוחד נכונה ההסתדרות שכותב, שדירתו תהי' ב.. וישתדל בקבלת המשרה הנ"ל.

ויזכה לפתגם כ"ק אדמו"ר הצמח צדק שאמר לאחד, קרא לשמש ויזרח אור, קרא לשמש ויזרח אור, ופירש כ"ק מו"ח אדמו"ר, להאיר את בית הכנסת ובית המדרש, ע"י חיות והוספה בכלל הן בהתפלה והן בהשיעורים הנלמדים. והשי"ת יצליחו.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'מו

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 53.

כתבתי: ראה אגרת ח'מד.