ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מז

ב"ה, ז' אדר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מכ"ב שבט ור"ח דמרבין בשמחה, ואחכה להמשך בשו"ט, מתאים לסיום מכתבו, שיודיע לאחר שיוודע אצל האורחים וכו'.

נהניתי ממה שעומד בקישור מכתבים עם הריא"ז שי' מרגלית. ובודאי יחזק הקישור, והרי יש מקום לומר, שיזכה הנ"ל להיות צינור, אם בידיעתו או שלא בידיעתו, להפצת מעיינות הבעש"ט וכפי ביאורם בתורת החסידות, חב"ד בחוג מסוים וחשוב, ובמילא כל השתדלות בזה כדאית היא.

... נהניתי עונג רב בקראי את רשימת התלמיד ניסן שי' מאנגעל, כי לא שיערתי מתחלה עד כדי כך - הן בהתפיסא והן בההבנה. והשי"ת יזכה את הנ"ל, שנוסף על המגיע ע"פ פסק רז"ל יגעת ומצאת שהוא מציאה לפ"ע היגיעה, אלא שיתוסף בזה גם הצלחה, היינו מציאה שלא לפי ערך.

עתה נת' הכת"י של א"ז הרא"ד ז"ל. ות"ח מקול"ע - עכ"ז, וגם על להבא בכגון דא שבודאי ישתדל ככל יכולתו.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל ובכלל, והמשכת שמחת פורים על כל השנה כולה.

מ. שניאורסאהן

ח'מז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 109, מצילום האגרת.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

בקישור... מרגליות: בהמשך לזה לקמן אגרת ח'מט, ובהנסמן בהערות שם.

של א"ז הרא"ד: של אבי זקני הרא"ד לאוואוט. ראה לעיל ח"ו אגרות א'תתק. א'תתק