ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מח

ב"ה, י"ט אדר, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

... בכלל מנהגי דשפיץ חב"ד ידוע בזה פתגם כ"ק מו"ח אדמו"ר שצריכים להיות בנוגע לעצמו ולא בנוגע לזולתו...

ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא יוקלט (זאל זיך אפלייגן) הרעיון, אשר מוסדות הרשת הם מוסדות חינוך לילדי ישראל, ואשר על חינוך מעין זה מסר כ"ק מו"ח אדמו"ר את רצונו כחותיו ומרצו, ועל אותם שיש להם איזה שייכות אליו, הרי, עכ"פ בזמנים הפנוים שאז קוראים עתון או מדברים בדברי הרשות - יש לצמצם בהנ"ל ולהתבונן בעניני הרשת ולהקדיש רגעים אלו להתענינות בענינים של כ"ק מו"ח אדמו"ר כדי לתקן את הדבר ולפתחו, ולא לשום בקורת לשמה בלי תכלית.

מובן שבכל הנ"ל אין כוונתי לאיש יחידי, אלא לכו"כ מאנ"ש אשר בחוץ לארץ ואפילו לאנ"ש אשר בארץ אשר עיני ה"א בה מראשית [ה]שנה ועד אחרית שנה...

ח'מח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 53.