ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'מט

ב"ה, ג' חוהמ"פ, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מוה"ר מנחם זאב שי' הלוי

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת הפתקא שלו ביחד עם הסידור תפלה תפלה למשה, אשר

כבקשתו הוחזר לו בדואר רשום ובטח כבר הגיעו.

דא"ג, בהנוגע להמחבר בודאי ראה ספרו משכנות אביר יעקב ובו סיפורים מבהילים. לפני שנים אחדות הראיתי ספר זה - שאיקלע אז לידי - לכ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ומתוך דבריו הבנתי, אז פון דעם מחבר האט מען ניט געהאלטן אין ליובאוויטש, אף שאיני יודע ברור הטעמים.

ז"ע נתקבל מכתבו הרשום - שהחל לכתוב בי"א ניסן - עם המוסגר בו.

בודאי ראה ההוספה להגדה של פסח ובה העתק דברי כ"ק מו"ח אדמו"ר, בהנוגע להמצות וששת המינים שעליהם, וכוונתי במ"ש שם אודות המתלבטים בזה גם להשו"ת הנדפס בס' כחו דר' אליעזר ברשב"י. ואולי כדאי להודיע עד"ז להמחבר - כיון שהתירוץ המובא בשו"ת הנ"ל הרי, במחכת"ר, אינו מתקבל.

נהניתי ממה שהודיעני אשר הנ"ל לומד תניא בחבורתו ומתחיל להפיץ ג"כ מעיינות אלו בסביבתו- שלכן תקותי שגם הנ"ל, יתקבל אצלו בכי טוב.

בברכה להצלחה בכל מושפעיו ולבשו"ט בגו"ר.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א בעצמו על החתום והנני חותם בשמו"

א. קווינט

מזכיר

ח'מט

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ד ע' 110, מצילום האגרת.

מוה"ר מנחם זאב שי': גרינגלס. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תשעד, ובהנסמן בהערות שם.

ההוספה להגדה של פסח: בהוצ' החדשות ע' ו ד"ה יסדר.

להשו"ת... ברשב"י: שבסופו שו"ת מריא"ז מרגליות ומהרח"א שפירא ממונקאטש בסידור הקערה של פסח.

שהתירוץ: על הקושיה, למה מניחים הששה מינים ע"ג המצות.

הרמ,ז שי' כתב על כך להריא"ז, ועל המשך השקו"ט בזה ראה לעיל חי"א אגרת ג'תקנט.

וראה גם שם אגרת ג'תשמא. חי"ג ד'רפה. ד'תכד.