ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נ

ב"ה, כ"ה ניסן, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב ניסן, בו כותב אודות בנם הקטן... שי', הנה כבקשתו אזכירו על הציון הק' של כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע נשיא ישראל להטבת מצב בריאותו.

וכדאי הי' שהרופאים שבמחנו יתקשרו עם רופא מומחה במקצוע זה הנמצא בקסבלנקה או בפאריז, כי כפי הנשמע ישנן תרופות חדשות לענינים כמו אלו.

צריך הי' לדעת אם בהשידוך שלו ושל זוגתו - שיחיו - לא נגעו בכבוד בן או בת ישראל, ואם ח"ו כן הוא, צריך לשאול את הרב דמחנם הם אם יש מקום לבקשת מחילה.

כן עליהם להזהר, עכ"פ מכאן ולהבא, בשמירת דיני וחוקי טהרת המשפחה, היינו טבילה במקוה כשרה (ולא מימי העיר) הפסק טהרה וכו', ולבדוק המזוזות בביתם שיהיו כשרות, וכן התפילין שלו שיהיו כשרים. והשי"ת יצליחו לבשר טוב בכל הנ"ל.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר

ח'נ

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 87.