ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נא

ב"ה, ה' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

... לפלא שאינו כותב יותר בפרטיות מהאברכים הת' שי' שביקרו כאן, וגם הסיבה שרובם לא נבחנו (וכנראה מטעם זה גם לא נכנסו). ואף שפשוט שהכניסה בכל פעם שבאים לכאן, לאו דוקא, ואדרבה, אבל להבחינה צ"ל מוכנים, ובמילא גם להבחן...

ח'נא

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 147.

לא נכנסו: ליחידות בעת ביקורם כאן, כי לזה הוצרכו להראות שנבחנו.