ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נב

ב"ה, כ' אייר, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר

ישראל נח שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ז אייר, בו כותב אודות נכדו ונכדתו שיחיו במילאן, וכלשונו במכתבו געוואלד געוואלד -

הנה איני מבין הסיבה לזה, כי הרי כמה אנשים ובפרט תלמידים מקבלים וויזות לצרפת - ומהו הקושי שגם נכדו ונכדתו יקבלו הרשיון.

ואולי בקש[ו] הרשיון לא בשבילם לבדם אלא בשביל כל המשפחה ובמילא עוררו חשד אצל הקונסול. ויתייעצו אצל עורך דין בפאריז איך להעריך הבקשה באופן שהנכד והנכדה יוכלו ללמוד בתו"ת ובבית רבקה.

ואפשר יש עוד עצה שיקחו טראנזיט דרך צרפת וכו'.

מ"ש אודות חוו"ד הרופא שמייעצו לנוסע לקחת אמבטאות, נכון הדבר. ויה"ר שיהי' לרפואה, ויתקיים בזה - התורה נתנה רשות לרופא לרפאות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

ח'נב

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 147.

מוה"ר ישראל נח: בליניצקי. אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתקכו. ובהנסמן בהערות שם.

נכדו ונכדתו שיחיו במילאן: בני מו"ה שניאור זלמן שי' גנזבורג.