ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נג

ב"ה, ט"ו סיון, תשט"ו

ברוקלין.

... מ"ש אודות החיכוכים שבהנהלת... הנה מובן עד כמה שמצערת אותי הידיעה, כי אמר אמרתי שעכ"פ בין הצעירים, שדי' ומספיקה עבודה לכולם, וכמו שנאמר במלאכת המשכן די והותר, הנה לא יהי' להם זמן להתעסק בקליפת מדין, וכמבואר בארוכה בדרוש החלצו בלקו"ת, ובדרושי החלצו שלאחר זה ועד נשיא דורנו כ"ק מו"ח אדמו"ר בקונטרס החלצו רנ"ט בהוספה. וכנראה שעדיין לא זכינו לכך, ומרקד בינינו להחריב כל חלקה טובה.

אלא שכיון שעדיין לא קבלתי מהנהלת... בזה כל ידיעה רשמית, אין רצוני להתערב בזה באופן רשמי, כיון שאז מוכרחני להגיד את הערכתי ע"ד זה כפי שהיא בלי כחל ובלי שרק ולמה זה יכריחוני לצער אנשים מבני ישראל ואפילו את נפש הבהמית שלהם.

וכיון שנגע בזה במכתבו - הנה אף ששיטתו, כמו שכותב, לא להתערב בענין מחלוקת נכונה היא במאד, אבל מבלי להכנס במחלוקת בזה - יאחז בכל האמצעים שיתקרבו הלבבות בהקדם היותר אפשרי, וימצאו עצה ווי ארויסצוקריכן פון בלאטע מבלי שאוכרח גם אני להכנס שמה.

ח'נג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 148.