ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נד

ב"ה, ט"ז סיון, ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

לכבוד מר משה שי' שפירא

רחוב המלך ג'ורג' ירושלים.

שלום וברכה!

אתכבד לאשר בזה כי נשלחה היום מברקה לכ' מטעם כ"ק אדמו"ר שליט"א, וז"ל:

כפי ראותי דעת הציבור כאן וכמיטב ידיעותי מאה"ק ולדעתי מוחלטת אני, מוכרחת הקמת חזית מאוחדת לבחירות מכל המפלגות הדתיות, ואפילו אם קשור באיזה ויתור בענין מפלגתי, אף שלדעתי אין לחשוש לזה, וכל תנאים להקמת החזית שעלולים לעכבה, מוכרח לבטלם, ותקותי חזקה שכבודו ינצל השעות האחרונות לגשם הדבר, ובודאי שבתוקף המתאים יש בידו להתגבר על המכשולים שבזה. בכבוד ובברכה.

מ.ש. ליובאוויטש

המברקה היתה דחופה, והתקוה כי נתקבלה בעתה, ות"ח על אישורה.

בכבוד ובברכה,

מזכיר

ח'נד

מהעתק המזכירות. ראה גם לעיל חי"א סי' ג'תקנח.

לכבוד... שפירא: אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד א'מג. א'קט.