ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נה

ב"ה, כ"ד סיון, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר יצחק

שי'

שלום וברכה!

פליאה ותמי' גדולה, אשר מעת קבלת מכתבו מר"ח סיון עד עתה לא נתקבלו כל ידיעות מהם. ובמילא אף שכבר עבר חדש מעת סיום זמן הרישום אין ברור כלל מה הי' סוף דבר בזה, ואף שאולי השתיקה עצמה מורה שלא בא לפועל כלום, הנה מלבד שגם עד"ז צריך להודיע, שהרי מוכרח לדעת גם כאן המצב, ולא לגשש בהעדר הידיעות ולחכות למכתבים מן הצד בהנ"ל, ובפרט שיש בזה עוד הענינים דהכנת ימי החופש, סדר דימי עיון, סיום החשבונות וכו'. וכמדומה שאפילו בהנהגת קדירה דבי שותפי - אינה דורשת העדר כתיבה כזה.

לא אכפול בזה עוה"פ השאלות שכתבתי במכתבי הקודם לחברי ההנהלה, שבטח גם עליהם יענו בהקדם. והשי"ת יצליחם לבש"ט בהנוגע לבריאות כל ב"ב שיחיו, כאו"כ וגם הוא בכלל, ובהנוגע לעניני הרשת.

בברכה,

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

א. קווינט

מזכיר

ח'נה

מצילום האגרת.

מוה"ר יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו- לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

הרישום: ילדים לביה"ס של רשת אהלי יוסף יצחק.