ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נו

ב"ה, י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ כו' מוה"ר יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מו' תמוז, ולפליאה על אנ"ש שכמה פעמים בקשתי, שלא יהיו ח"ו פון די צער חסידים כלשון כ"ק מו"ח אדמו"ר זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע, שכשיש ח"ו צער כותבים ובא"ל לא. שכנראה גם הוא התחיל לנהוג ככה, וחכה להמאורע עם אביו שליט"א. ויה"ר שבזה תסתיים הנהגתו זו, ומכאן ולהבא יבשר אך טוב ובשו"ט בכל, ומהם ע"ד הטבת מצב בריאות אביו שי' - בקרוב.

במ"ש שלא יכלו לקבל עזרה ממשרדים בהנוגע לקייטנא, מובן שזה מתמיה ומבהיל למאד, כי במה שנשתנו שכו"כ מוסדות מקבלים בכל שנה ושנה עזר חשוב וגדול בערך התקציב דהקייטנא והם יוצאים מכלל זה? ומ"ש שפחדו לסדר בכפר חב"ד - גם זה אינו מובן מהו הפחד, ובפרט שעתה ישנם שם בנינים פנוים מה שלא הי' אשתקד. והרי עוד מעלה נוספת - שעתה הוא הזמן קודם הבחירות שכמה מהמשרדים מעונינים שיהיו שבעי רצון מהנהגתם, ואפשר יש עוד זמן. ויה"ר שעכ"פ מכאן ולהבא לא תהי' ההשתדלות בכל ענין דוקא בין השמשות.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל, ויה"ר שיהי' בהקדם,

מ. שניאורסאהן

ח'נו

מצילום האגרת.

מוה"ר יצחק שי': גנזבורג, אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

צער חסידים: ראה גם לעיכל חי"ח אגרת ו'תקמה, ובהנסמן בהערות שם.