ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נז

ב"ה, י"א תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

... כבר אמרתי לכמה מאנ"ש - שתמיהה בעיני על הנהגתם במשך חמשת שנים האחרונות (אף שאפשר שגם קודם נהגו עד"ז - אלא שאין ידוע לי), אשר כתוב ופשוט בתוה"ק תורת חיים, שלכל לראש על כל אחד ואחד להתענין מה עליו לעשות ובפרט בעניני תורה ומצות, הרי רואה הנני, שהתבוננותם היא רק במה שעלי לעשות, וחדשים לבקרים משכימים ברצונות שונים והצעות שונות ומשונות במה שיכול אני להוסיף בעניני תורת החסידות, וכמו - אמירת מאמרים, הדפסת מאמרים, הדפס שיחות כו' וכו' בחידושים בנגלה דתורה, בעסקנות ציבורית כו' וכו'.

ולא לבד שלע"ע לא נפלה במחשבתו ודעתו של מי שהוא שאפשר עכ"פ עליו ג"כ לעשות שמה בזה, אלא שעוד מתחזק אצלו השביעת רצון: אני חובתי עשיתי במילואה שהרי הצעה נפלאה היא ובאם תתקבל ההצעה - הרי תומ"י יתתקן המצב וכו' וכו' ובמילא יכל הוא לחזוק לעניניו הוא כו' וכו', וכשמתבוננים להפעולות מצד אנ"ש - ה"ז מבהיל הרעיון.

ובפרט שבודאי ידוע לכל אחד מהם דרישת רבנו הזקן בהמענה שלו להרה"צ מוהר"ש מקראלין אשר על כל אחד מהחסידים לפעול בעצמו, ולא כפשטו של הנ"ל במ"ש וצדיק באמונתו יחי' א"ת יחי' אלא יחי'. ואם בזמן רבנו הזקן דרשו שלא יסמכו עליו שהוא מוציאם ידי חובתם - עאכו"כ בימינו אלה.

בתחלה למדתי זכות, וכציווי רז"ל, שזהו מפני תוקף וחוזק האמונה, אבל שוב ראיתי - שבהנוגע לבני בית ובהנוגע לענינים גשמיים, וכמו עניני פרנסה ובריאות, אין האמונה חזקה כ"כ ואין סומכין על כו' ועושים גם בעצמם ומעשים גם אחרים.

מה שיודע אני איך הי' - שהיו באים בהצעות מפורטות ושואלים חוו"ד וברכה וכו', ותו לא מידי, וכל השאר - היינו למצוא הצעה מתאמת ולהביאה אל הפועל באופן המתאים, הי' נעשה ע"י אנ"ש ידידים, ואותם אשר ביאור החסידות על ואהבת לרעך כמוך נוגע ללבם. ובמשך חמשת שנים - לא זכיתי לראות הזזה ותנועה זו בתוך הבע"ב, בתוך המקושרים וכו'.

הארכתי בכל זה, כיון שהוא עת רצון, שאז בודאי שאין בזה כל ענין של קפידא - וע"ד המבואר בשיחת כ"ק אדמו"ר נ"ע (תו"ש ע' סא) בהנוגע לשמח"ת. והעיקר שכיון שעת רצון הוא אפשר יפעלו הדברים, כיון שנמשכו בעולם הדיבור וגם בעולם המעשה (בכתב), ויביאו להטבת המצב בפועל, ומזה מובן ופשוט שברשותו לפרסם בחוגים המתאימים.

בברכת חג הגאולה.

ח'נז

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ב ע' 149.

בהמענה... מקארלין: ראה סה"ת אדה"ז ח"ד ע' 1207.

א"ת יחי': ראה גם לעיל חי"ג אגרת ד'תקח*, ובהנסמן בהערות שם.

תו"ש ע' סא: בהוצאה החדשה ע' 56.