ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נח

ב"ה, כ"ד תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מיום זה. נהניתי ממה שחזקים הם בבטחונם בהשי"ת ואינם מתרשמים כלל וכלל מה[...] שבא מסיבת קניית הבית שלהם, כי אין להתרשמות זו כל יסוד ח"ו. ובודאי לאט לאט יפרעו כל החובות.

ויה"ר ש[יפרעו לא] רק החובות בגשמיות, [כ"א] גם החובות ברוחניות, היינו [חובות] האדם במילוי תפקידו - שכדבר המשנה הוא: אני נבראתי לשמש את קוני. ויה'י זה מתוך בריאות הנכונה, ויוסיף זה בבריאות הנכונה, ע"ד מרז"ל אשר חיות המרכבה נושאים ומנושאים.

ובהמשך לזה נעים לי לקרות הסעיפים שלאח"ז במכתבו - בלימודו ברבים הלכות הצריכות ומפעולותיו עם פרטים מבנ"י, ואשר... מסייעים בזה ויה"ר שיהי' בהצלחה.

במ"ש אודות מר... שי' אופן הפעולה עליו, הנה ידוע בכגון דא לדבר עוד הפעם ועוד הפעם וכו', וכסיפור הידוע מאדר"ן כו' אשר אפילו אבנים שחקו מים - ועאכו"כ לב האבן דבנ"י, שתואר האבן בזה אינו אלא שם המושאל, והמפורסם בזה אינן צריכים ראי'.

בברכה לקיץ בריא ושמח ולבשו"ט בכל הנ"ל.

ח'נח

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 89.

מארז"ל: ראה תו"א יתרו עא, ב.

מאדר"ן: פ"ו, ב: מה היה תחלתו של רבי עקיבא כו'.

ח'נט

מצילום האגרת שנדפסה ב"זכרון שמואל" ע' 86.

מוה"ר שמואל: זלמנוב אגרות נוספות אליו - לעיל ז'תתע, ובהנסמן בהערות שם.

צדקה שנ"ד: כמנין ימות השנה. ראה שיחת שבת בראשית תשי"ד, נדפסה בלקו"ש ח"ב ע' 652. לקמן אגרת ה'קלג.

מבין העולים החדשים: ממרוקו. ראה לעיל חט"ו אגרת ה'תרה.