ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'נט

ב"ה, כ"ט תמוז, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מוה"ר שמואל

שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ד תמוז, הנה ת"ח על הבשו"ט מהטבת מצב בריאות זוגתו תחי' ויה"ר שילך פון גוט צו נאך בעסער, ובפרט שעשו כלים גם בטבע ובמילא תומשך ההצלחה למעלה מן הטבע בטבע.

נהניתי ממ"ש אודות בתו חי' בתי' תחי' שרוצה לקבל משרה בבתי ספר הרשת.

ובודאי יחזקו אותה ברצון הטוב זה והכי נכון, כי עבודה במוסד של כ"ק מו"ח אדמו"ר, זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע ובפרט במקצוע החינוך על טהרת הקדש - הרי זה צנור וכלי לקבלת ברכות השי"ת בכלל, ובפרט לבנין בית בישראל על יסודי התורה והמצוה, כיון שמכינים תלמידים-ות דבית הספר ומכשירים אותם לזה ומדתו של הקב"ה מדה כנגד מדה, ומזה מובן וגם פשוט, שאם גם תהי' משרה פנוי' רק מחוץ לעיר - אין זה צריך להיות מניעה. והשי"ת ימציא לה זיווגה הטוב לפני' בגשמיות וברוחניות גם יחד ומבין אנ"ש.

במה ששואל לצדקת שנ"ד, יש להכניסה להנהלת הרשת. ובטח יודיעו לכאן שמות מנדבים והסכום ויזכרו על הצין הק'.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. מובן שמבהיל העדר הידיעה בהנוגע להכנסת רשימה מתאים לרוח חב"ד מבין עולים החדשים בשביל התישבות בכפר חב"ד.