ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'ס

ב"ה א' מנ"א תשט"ו

ברוקלין.

ועד הרוחני דכפר חב"ד,

ד' עליהם יחי

שלום וברכה!

... כבר כתבתי מאז, שנכון הדבר לייסד המשך ללימוד הבנות בכפר חב"ד עצמו, אבל בהנוגע ללימודי חול יש להתדבר עם מוסד קבוע חרדי שתוכלנה - הדורשות את זה בדוקא - ללמוד שם לימודים אלו פעם או פעמיים בשבוע ואף אם יוזקקו לנסוע בשביל זה לתל אביב כולם ביחד - אין בזה אחריות וגם ההוצאה אינה מרובה..

ואין הדבר תלוי אלא בהתענינות אליבא דנפשי' של אנ"ש, שיכירו סו"ס עד כמה חשוב חינוך בנות אנ"ש, ואשר להם לעצמם גם בתור פרטים נוגע הדבר, ולא רק ברוחניות אלא גם בגשמיות. וכשיתבוננו בכל הנ"ל, ימצאו דרכים איך להביא הדבר לידי פועל.

דא"ג - ביקר כאן הרב פנחס שי' לווין, וכפי דבריו הנה הבית יעקב שבראשו עומד הוא - מצודתו פרושה גם על שאר "בית יעקב" שבאה"ק ת"ו, אף שיש להם אונטונומי' במקצת, והבטיח לסייע בכל יכולתו בנוגע לחינוך בנות אנ"ש שיחיו- מבלי לכפות מרות עי"ז, כמובן.

בברכה לבשו"ט בכל הנ"ל.

ח'ס

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" ג ע' 54.

כבר כתבתי: לעיל ח"ט ב'תתקה.