ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סא

ב"ה, א' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו הדחוף מכ"ח מנ"א והקודמים לו.

א) בשאלתם אם לפנות לנציגי המפלגות בעירי' כדי שיתמכו בבקשותיהם. הנה לפלא השאלה בזה, כי הרי נוהגים כך כמה שנים בענינים השונים של חב"ד שהם על מפלגתים, אף שמובן ופשוט שבית הספר שלהם צריך להיות מבלי כל זיקה מפלגתית איזה שתהי'. וכמו שכתבתי כ"פ.

ב) במ"ש אודות דיעות השונות ע"ד קבלת מורים-ות, הרי גם בזה לא השנה הראשונה היא בעינן זה. ועל כל חברי הנהלת הרשת להחליט, כי כמו בשארי עניני הנהלת מוסדות - יש לכל מקצוע מומחה בו, אבל אין הענין בדיקטטורה של יחיד- כמובן, וכנהוג בכמה מוסדות וענינים בעולם.

ג) בהנוגע לענין המזכירות שלו, הנה גם בזה תמה אני על שאלה בדבר הפשוט: אשר המזכיר ענינו לרשום ולהודיע על כל המתרחש, אבל אין מוכרח שהוא בעצמו ישתתף בכל המשלחות, הפגישות, הליכה למשרדים השונים כו' וכו'. והרי יכול לקבל הידיעות בזה מאלו שמתפקידם הוא ולכתוב. וגם זה הוא הנהוג ונוהג בכל העולם כולו.

ד) בהנוגע לבנו יוסף שמחה שליט"א, יתייעצו עם רופא מידידיהם ואם יסכים אזי יכול להתחיל לבקר בחדר, והשי"ת יצליחו עם זוגתו תחי' לגדל את כל ילידיהם שיחיו לתורה ולחופה ולמעשים טובים.

בברכת כתיבה וחתימה טובה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. בודאי עורכים אסיפות עם הרה"ג והרה"ח כו' הרב"א שי' גאראדעצקי בכל עניני הרשת, שבטח יעשה בזה ככל יכולתו.

ח'סא

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

ח'סב

מהעתק המזכירות.

מו"ה אפרים אליעזר: יאלעס. אגרות נוספות אליו- לעיל ז'תתסג, ובהנסמן בהערות שם.