ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סב

ב,ה, ו' אלול, תשט"ו

ברוקלין.

הרה"ג והרה"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ

מו"ה אפרים אליעזר שי' הכהן

שלום וברכה!

מאשר הנני קבלת מכתבו מעש"ק מברכין חדש לה' ויאמרו לאמר אשירה לה', פע"ח שער כ"ד (שער ר"ה) פרק א'...

במה שמעיר במכתב כת"ר עה"כ ראו כי ה' נתן לכם השבת, יעיין ג"כ בלקוטי תורה - בתחלתו - הדרוש על פסוק זה, ונכבדות מדובר בדרוש זה ביחוד (הועתק בהיום יום פ' בשלח) אשר נכללו בו מאמר הבעש"ט, הרה"מ, רבנו הזקן וכו'. ובמה שהעיר בשייכות דראי' לשבת בכלל, הנה מוכרח הוא ע"פ הידוע דשבת ויו"ט הוא קדש ומקרא קדש, חכמה ובינה ואיזהו חכם הרואה כו', וראה ג"כ שער היחוד והאמונה פרק ג', לקו"ת ר"פ ואתחנן ועוד.

בברכה לבשו"ט ובפרט שימים אלו הוא הזמן שהמלך מקבל את כל אחד בספ"י ומראה פנים שוחקות לכולם, כמובא בלקו"ת (ל"ב, ב') - פ' ראה אנכי.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.