ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סג

ב"ה י"ג אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מי"ב אלול, בו כותב ע"ד המלוה מלכה העבר, וחבל על שכנראה התרשם ממיעוט המשתתפים וכו'. ואדרבה, אין זה מיעוט כי כפי המתאר אופן ההכנה לזה הרי בערכה זהו ריבוי גדול. ומזה יש ללמוד קל וחומר לאופן ההצלחה אם היתה ההכנה בזמנה ובמיל[וא]ה.

ויה"ר שגם בזה יקוים פתגם הבעש"ט ודיוקו בלשון הכתבו והי' ראשיתך מצער (ואז) אחריתך ישגה מאד. אף שמובן שכוונת הבעש"ט לענינים שאינם תלוים בבחירה, שבזה ההתחלה היא מצער, אבל גם בנידון דידן- הרי פעולותיו של איש אחד אינם תלוים בבחירתו של איש השני.

ומהנכון הי' שאלו שהשתתפו יקבלו מאתו ומהמתעסקים אתו בענין ההתועדות ברכת השנה וכיו"ב, למען שלא יכול מי שהוא לטעון שהי' בטח ענין חד פעמי או ענין כספי, ותו לא מידי.

נהניתי ממ"ש אודות פעולותיו בהפצת תורת החסידות והדרכותי' ב[...] וכן אשר זוגתו ובנם שיחיו סייעו בזה. ויה"ר ש[...] בריאות הנכונה ושמחה אמיתי [...] בכגון דא לאורך ימים ושנים טובות וימלא השי"ת משאלות לבבם לטובה.

בברכת כתיבה וחתימה טובה.

ח'סג

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 90.

פתגם: ראה גםלעיל אגרת ז'תתקנח, ובהנסמן בהערות שם.

ח'סד

נדפסה בקונ' "צדי"ק למלך" א ע' 90, ובח"ב ע' 159 (לשנת תשט"ז).

ח'סה

מצילום האגרת.

מו"ה יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

ח'סו

נדפסה בקובץ יגדיל תורה ירושלים גליון כז ע' 5 ואילך.

הערות לכללות הספר: אגן הסהר, להג"ר אהרן חיים צימרמן שליט"א, בירור הלכה אודות מקומו של קו התאריך. אגרות נוספות אליו - לעיל ח"ד תתקעו. ח"ח ב'תקב.

האגרת שלפנינו נעתקה ע"י מוה"ר עזרא שי' שוחאט, ב"מגדל אור" חוב' ז ע' 171, וביארה שם בארוכה.

במש"כ אשר ע"י שיעבור: בע' תלו.

דוקא בכה"ג שבטלה שבת לגמרי: ראה גם לעיל ח"ב אגרת קפג, ובהנסמן בהערות שם.

מש"כ והעתיק: בע' תטו.

ח'סז

מהעתק המזכירות.

ח'סח

מצילום האגרת.

מוה"ר יצחק שי': גנזבורג. אגרות נוספות אליו - לעיל ח'מב, ובהנסמן בהערות שם.

כ"פ העירותי: ראה לעיל חי"ג אגרת ד'תרי.

מה כוונתי: בהמשך לזה - לקמן ח'עג.