ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סד

ב"ה, י"ט אלול, תשט"ו

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו בו שואל עצה להבנה יותר בלימודים. וכבר העצה אמורה ע"י חכמינו ז"ל, לא יגעת ומצאת אל תאמין, וגם להיפך יגעת ולא מצאת אל תאמין, ואם כן הדבר תלוי רק ברצונו, להתייגע בכל הכוחות שלו.

וכיון שבכל דבר נצרכים לסייעתא דשמיא, יהי' זהיר בטבילת עזרא, בנתינות לצדקה בכל יום חול קודם התפלה פראנק או שנים, באמירת תהלים בכל יום כפי שנתחלק בתהילים לימי החודש אחר תפלת הבקר, ולימוד תורת החסידות בחפץ וברצון, ולהשפיע גם על חביריו בזה. והשי"ת יצליחו.

בברכה לתלמוד תורה ביראת שמים ולכתיבה וחתימה טובה.