ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סה

ב"ה, ימי הסליחות ה'תשט"ו

ברוקלין, נ.י.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

לקראת השנה החדשה, הבאה עלינו ועל כל ישראל לטובה ולברכה, הנני בזה להביע ברכתי לו ולכל אשר לו, ברכת כתיבה וחתימה טובה לשנה טובה ומתוקה בגשמיות וברוחניות.

בברכה,

מ. שניאורסאהן

נ"ב. במענה על מכתבו מיום י"ד אלול. הנה על כמה פרטים כבר קבל מענה במכתבי הקודמים. ובמ"ש אודות הקמת קופת גמ"ח ממורי הרשת, וכנראה הכוונה ע"י שיתרמו אחוזים ממשכורתם, הנה כבר כתבתי בענין דומה לזה להרה"ג כו' הר"ד שי' חנזין, שיש להזהר ביותר שלא יהי' מעין של כפי', וכמו שצריכים לעמוד בתוקף בהנוגע לשמירת רוח חב"ד, אין כדאי להחלישו ע"י תוקף - ומי יאמר כפי' - בענינים גשמים. ב) לימוד הענינים המתאימים דתורת החסידות ורוחה - לפני המורות דהרשת נחוץ ונכון במאד מאד (עיין לקו"ת שלח לז, א', ב' בענין מאד מאד). ואפילו לפני המורים - כמובן ענינים המתאימים להם.