ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סז

ב"ה, י"ג תשרי, תשט"ז

ברוקלין.

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מששי בתשרי, בו כותב אודות מצבו בעבודה ובריאת השם אשר לאום מלאום יאמץ ובמילא בא עי"ז לעצבות וכו'.

והנה ברורים הדברים אשר התבוננות ומחשבות המביאות ליאוש ועצלות וחלישות בעבודת השי"ת מקורם בלתי טהור והוא מתחבולות הקלוגינקער המתעלם באיצטלא של יראת שמים ובמילא צריך להלחם נגד כל עניניו, ובפרט שכבר מלתו אמורה בתניא בכמה פרקים ומהם בפרק כ"ז ואילך, וחבל על הזמן שמבלה במחשבות מופרכות בפשיטות, בה בשעה שיכול לנצלו על שלשת הקוים דתורה עבודה ומצות והשי"ת יצליחו להוסיף בהתמדה ושקידה ולעבודת ה' בשמחה מתאים להוראת נשיאנו הק' זצוקללה"ה נבג"מ זי"ע.

בברכה להצלחה בכל האמור לעיל ולגמר חתימה טובה.

בשם כ"ק אדמו"ר שליט"א

מזכיר