ספריית חב"ד ליובאוויטש

ח'סח

ב"ה, י"ח תשרי, תשט"ז

ברוקלין.

הוו"ח אי"א נו"נ עוסק בצ"צ מו"ה יצחק שי'

שלום וברכה!

במענה על מכתבו מכ"ח אלול ושנים הקודמים לו, ולפלא אשר עוד הפעם נפסקו הידיעות מהם, מהמשך הענינים שכותב אודותם ובפרט בעניני הרשת, קביעות המורים וכו'. ובפרטי פרטיות - שהרי מזכירים ע"ד סידור ימי העיון במשך חג הסוכות, וכבר נראה בקיץ העבר התוצאות מהעדר הכנה מתאימה לימי העיון, ובכל זה אין התקדמות והכנות לזה.

מ"ש אשר בבית ספר אחד צריך להוסיף 17 שעות ע"ח הרשת- ולכאורה אינו מובן מה נשתנה בית ספר זה משאר בתי הספר, ובפרט לאחרי ההצעה שכל אחד מהמורים יוסיף שעות לימוד לטובת הרשת, הנה אחרי כל זה אם המצב הוא כנ"ל - יעשו זה- ויה"ר שיהי' בהצלחה.

מ"ש אשר הילדים שגרו בכפר סבא התפנו למקומות שונים, הנה כבר כ"פ העירותי, אשר מוכרח שיהי' מוסד חינוך חבד"י שישמש המשך לתלמידי בתי הספר דהרשת.

ותקותי שע"י מגבית מיוחדת שלי יהי' חלק התקציב הדרוש לזה. ובודאי כמה משרדים ישנם באה"ק ת"ו התומכים בבתי ספר כאלה, ואין הדבר תלוי אלא במרץ של עסקני הרשת שיבוא הענין לידי פועל, ויפה שעה אחת קודם.

בשאלתו מה כוונתי, שצריך להרחיב מוסדות הרשת, ואם יש להשקיע בזה סכומי כסף. הנה אף שבאופן עקרוני אין הדבר מופרך, אבל לפי המצב באה"ק ת"ו עתה - אין נדרשים לזה כלל וכלל, ובמילא האמצעים שאפשר לגייס יש להשתמש בהם לשיפורים ולהשתלמות הרשת. ומה שכותב אני שאין נצרכים לזה, הוא על יסוד נסיונם בעצמם והידוע לכל, שאם היו מתילים הרישום בזמן המתאים ובאופן המתאים ולא באותן המקומות הקשורים בפוליטיקה וכו' - יכולים היו להקים כו"כ בתי ספר במסגרת הרשת.

ולצער ולדאבון התחילו באיחור זמן, כמנהג קדירה דברי שותפי היו כאלה שסמכו שאחרים יוציאום ידי חובתם, ובמילא עיקר הפעולה היתה באותם המקומות שיש פוליטיקה על אתר וזרזו אותם והפריעו את מנוחתם, וכדרך פוליטיקה שברובא דרובא אינה טהורה, הנה תומ"י נתעוררו על אתר גם מנגדים והיו התוצאות מה שהיו, ובאיזה מקומות עדיין לא נתברר המצב כיון שהפולטיקאים על אתר עודם מתרוצצים וכו'.

איני יודע אם "המוסר" בזמנו הוא, כיון שכנראה כבר אין להם אפשריות להקים בי"ס רשת במקום חדש. ואולי גם זה אפשר במקומות של ישובים החדשים, ובלבד שיבחרו בענין לא מפני התחרות של פוליטיקה ולא ע"י זירוז מבחוץ, ואז אפשר שיהי' כל הענינים, היינו שהאמצעים הדרושים יבואו ממשרדים שזהו תפקידם ועליהם יהי' רק לארגן הענינים או לכל היותר לגייס אמצעים לשיפורים ולהשלמות. ואם יתבוננו בדברי ימי הרשת בקיץ זה ובקיץ העבר - ימצאו הוכחות לכל הנ"ל ולמדי.

בברכה לבשו"ט ובברכת החג.

מפני קדושת המועד לא בא כ"ק אדמו"ר שליט"א על החתום, והנני חותם בשמו

א. קווינט

המזכיר